ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Trilipix-135-mg.pdf 535/61 เภสัชกรรม 1 23/03/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Sulfin-100-mg.pdf 529/61 เภสัชกรรม 1 21/03/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Reyataz-300-mg.pdf 501/61 เภสัชกรรม 1 21/03/2561
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Nebilet-5-mg.pdf 527/61 เภสัชกรรม 1 22/03/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Mevalotin-40-mg.pdf 525/61 เภสัชกรรม 1 22/03/2561
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Espogen-4000.pdf 533/61 เภสัชกรรม 1 23/03/2561
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Edarbi-40-mg.pdf 515/61 เภสัชกรรม 1 21/03/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Coversylcoveram.pdf 524/61 เภสัชกรรม 1 22/03/2561
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-04-05_ยา-Arcixia-90-mg.pdf 536/61 เภสัชกรรม 1 23/03/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 16 รายการ news/2018-04-05_พยาธิ-16-รายการ.pdf 514/61 เภสัชกรรม 1 14/03/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Valdoxan.pdf 477/61 เภสัชกรรม 1 8/03/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Twynsta.pdf 519/61 เภสัชกรรม 1 17/3/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Toujeo.pdf 500/61 เภสัชกรรม 1 15/03/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Rosuvastatin-20.pdf 494/61 เภสัชกรรม 1 14/3/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Micardis.pdf 504/61 เภสัชกรรม 1 15/03/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Fosamax-plus.pdf 503/61 เภสัชกรรม 1 14/03/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Aricept-Evess.pdf 497/61 เภสัชกรรม 1 15/03/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-22_ยา-Aluvia.pdf 518/61 เภสัชกรรม 1 16/03/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Xaratol-40-mg.pdf 479/61 เภสัชกรรม 1 9/03/2561
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-03-20_ยา-Trajenta-5-mg.pdf 480/61 เภสัชกรรม 1 8/03/2018

Total 1728 Record « Previous 1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next »