ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-02-15_DiamicroNatrilix.pdf 390/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา 2 รายการ news/2019-02-15_DexilantOseni.pdf 374/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Daflon-500-mg.pdf 330/2562 เภสัชกรรม 1 8/01/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 317/2562 เภสัชกรรม 1 15/01/2019
5 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-9-รายการ.pdf 259/2562 เภสัชกรรม 1 08/12/2018
6 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 6 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-6-รายการ.pdf 133/2562 เภสัชกรรม 1 14/12/2018
7 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-3-รายการ.pdf 263/2562 เภสัชกรรม 1 12/12/2018
8 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 18 รายการ news/2019-01-14_พยาธิ-18-รายการ.pdf 300/2562 เภสัชกรรม 1 20/12/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Xatarl-xl-10-mg.pdf 266/2562 เภสัชกรรม 1 15/12/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Vivacor-10-mg.pdf 303/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Victoza-6-mg.pdf 282/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Twynsta-4015mg.pdf 261/2562 เภสัชกรรม 1 13/12/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Trilipix-135-mg.pdf 262/2562 เภสัชกรรม 1 13/12/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Trajenta-5-mg.pdf 255/2562 เภสัชกรรม 1 07/12/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Toujeo-300-iu.pdf 312/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Prezita-600-mg.pdf 285/2562 เภสัชกรรม 1 20/12/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Nootropril-800-mg.pdf 287/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Micardis-40-mg.pdf 290/2562 เภสัชกรรม 1 21/12/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Madiplot-20-mg.pdf 302/2562 เภสัชกรรม 1 22/12/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-01-07_Ketosteril-600-mg.pdf 280/2562 เภสัชกรรม 1 18/12/2018

Total 1728 Record « Previous 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 78 87 Next »