ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Nebilet 5 mg.pdf 911/2562 เภสัชกรรม 1 19/7/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Micadis 40 mg.pdf 924/2562 เภสัชกรรม 1 24/7/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Madiplot 20 mg.pdf 927/2562 เภสัชกรรม 1 26/7/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Galvas 50 mg.pdf 888/2562 เภสัชกรรม 1 11/7/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Forxiga 10 mg.pdf 863/2562 เภสัชกรรม 1 6/7/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Fexofast+Metadoxil.pdf 904/2562 เภสัชกรรม 1 13//7/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Ezetol 10 mg.pdf 910/2562 เภสัชกรรม 1 19/7/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Espogen 4000 iu.pdf 902/2562 เภสัชกรรม 1 16/7/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Eposis 4000 iu.pdf 896/2562 เภสัชกรรม 1 11/7/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Diamicon mr 60 mg.pdf 934/2562 เภสัชกรรม 1 27/07/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Coversyl 5 mg.pdf 864/2562 เภสัชกรรม 1 6/7/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 897/2562 เภสัชกรรม 1 11/7/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Aricept Evees 10 mg.pdf 881/2562 เภสัชกรรม 1 12/07/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Victoza 6 mg.pdf 860/2562 เภสัชกรรม 1 25/06/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 11 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 11 รายการ.pdf 799/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 10 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 10 รายการ.pdf 857/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 1 รายการ.pdf 814/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Zemiglo 50 mg.pdf 820/2562 เภสัชกรรม 1 14/06/2016
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Xigduo XR.pdf 878/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Xarator 40 mg.pdf 851/2562 เภสัชกรรม 1 22/06/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 71 88 Next »