ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Ketosteril-600-mg.pdf 941/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Jardiance-10-mg.pdf 946/2562 เภสัชกรรม 1 2/8/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Januvir-100-mg.pdf 986/2562 เภสัชกรรม 1 9/8/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Invokana-100-mg.pdf 1023/2562 เภสัชกรรม 1 23/8/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Fosamax-plus-70-mg (1).pdf 945/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Forxiga-10-mg.pdf 940/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Eposis-4000-iu.pdf 1003/2562 เภสัชกรรม 1 17/8/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Espogen-4000-iu.pdf 1021/2562 เภสัชกรรม 1 20/8/2019
9 ประกาศ การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย ยุทธโยธา (ยย.) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า โดย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) news/2019-08-16_e-ma1.pdf 1 พลาธิการ 1 16/8/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Trilipix 135 mg.pdf 878/2562 เภสัชกรรม 1 4/7/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 11 รายการ news/2019-08-06_พยาธิ 11 รายการ.pdf 900/2562 เภสัชกรรม 1 11/7/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ news/2019-08-06_พยาธิ 5 รายการ.pdf 919/62 เภสัชกรรม 1 19/7/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Xatral XL 10 mg.pdf 862/2562 เภสัชกรรม 1 6/7/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Xarator 40 mg.pdf 929/2562 เภสัชกรรม 1 25/7/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Vytorin 10+20 mg.pdf 877/2562 เภสัชกรรม 1 4/7/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Trajenta 5 mg.pdf 933/2562 เภสัชกรรม 1 27/07/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Sulfin 100 mg.pdf 871/2562 เภสัชกรรม 1 6/7/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Rosuvastatin sandoz 20 mg.pdf 935/2562 เภสัชกรรม 1 27/07/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Oseni 25+15 mg.pdf 883/2562 เภสัชกรรม 1 12//7/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Nesina 25 mg.pdf 907/2562 เภสัชกรรม 1 13//7/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 70 88 Next »