ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Twynsta-405-mg.pdf 140/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Toujeo-300-u.pdf 185/2563 เภสัชกรรม 1 13/11/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Sulfin-100-mg.pdf 216/2563 เภสัชกรรม 1 20/11/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf 142/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Retataz-300-mg.pdf 131/2563 เภสัชกรรม 1 5/11/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Renvela-800-mg.pdf 188/2563 เภสัชกรรม 1 14/11/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Prezista-600-mg.pdf 133/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Oseni-2515-mg.pdf 224/2563 เภสัชกรรม 1 26/11/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Normetec-540-mg.pdf 193/2563 เภสัชกรรม 1 13/11/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Nootropil-800-mg.pdf 141/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Nesina-25-mg.pdf 186/2563 เภสัชกรรม 1 14/11/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Nebilet-5-mg.pdf 215/2563 เภสัชกรรม 1 20/11/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Natrilix-1.5-mg.pdf 187/2563 เภสัชกรรม 1 14/11/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Madiplot-20-mg.pdf 201/2563 เภสัชกรรม 1 16/11/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Januvia-100-mg.pdf 196/2563 เภสัชกรรม 1 13/11/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Invokana-100-mg.pdf 199/2563 เภสัชกรรม 1 13/11/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Glyxambi-105-mg.pdf 161/2563 เภสัชกรรม 1 6/11/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Galvas-50-mg.pdf 164/2563 เภสัชกรรม 1 6/11/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Espogen-4000.pdf 173/2563 เภสัชกรรม 1 7/11/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-12-04_Eposis-3000Eposis5000.pdf 156/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 66 88 Next »