ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Micardis-40-mg.pdf 231/2563 เภสัชกรรม 1 5/12/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Reyataz-300-mg.pdf 273/2563 เภสัชกรรม 1 18/10/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Mevalotin-40-mg.pdf 253/2563 เภสัชกรรม 1 10/12/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Ketosteril-600-mg.pdf 277/2563 เภสัชกรรม 1 18/12/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Lercadip-20-mg.pdf 279/2563 เภสัชกรรม 1 18/12/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Jardiance-10-mg.pdf 252/2563 เภสัชกรรม 1 10/12/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Eposis-4000-iu.pdf 241/2563 เภสัชกรรม 1 3/12/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Glyxambi-105-mg.pdf 244/2563 เภสัชกรรม 1 4/12/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Dexilant-30-mg.pdf 275/2563 เภสัชกรรม 1 18/12/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Edarbi-40-mg.pdf 294/2563 เภสัชกรรม 1 25/12/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Forxiga-10-mg.pdf 258/2563 เภสัชกรรม 1 14/12/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Diamicron-MR-60-mg.pdf 228/2563 เภสัชกรรม 1 4/12/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Avodart-0.5-mg.pdf 288/2563 เภสัชกรรม 1 20/12/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-01-13_Avodart-0.5-mg.pdf 292/2563 เภสัชกรรม 1 24/12/22019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-01-13_Avodart-0.5-mg.pdf 263/2563 เภสัชกรรม 1 14/12/2562
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Xigduo-XR-101000-mg.pdf 132/2563 เภสัชกรรม 1 5/11/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Xatral-XL-10-mg.pdf 168/2563 เภสัชกรรม 1 7/11/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Xarator-40-mg.pdf 194/2563 เภสัชกรรม 1 13/11/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Victoza-6-mg.pdf 181/2563 เภสัชกรรม 1 9/11/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-12-04_UltraSibelim.pdf 214/2563 เภสัชกรรม 1 21/11/2019

Total 1752 Record « Previous 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 65 88 Next »