ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Rosuvastatin-sandoz-20-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 21/7/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Ozempic-1-mg.pdf เภสัชกรรม 1 5/7/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Recormon-5000-iu (2).pdf เภสัชกรรม 1 7/7/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Normetec-540-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 21/7/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Lercadip-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Januvia-100-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Ezetrol-10-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 21/7/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Gasmotin-5-mgUrief-4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 21/7/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Eposis-4000-iu (2).pdf เภสัชกรรม 1 7/7/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Edarbi-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 1/7/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Dexilant-30-mg.pdf เภสัชกรรม 1 7/7/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-08-05_Atorvastatin-Sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 7/7/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-07-06_11.pdf เภสัชกรรม 1 15/6/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ news/2022-07-06_142.pdf เภสัชกรรม 1 15/6/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 รายการ news/2022-07-06_14.pdf เภสัชกรรม 1 8/6/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-07-06_one1.pdf เภสัชกรรม 1 15/6/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดหายา และของใช้สิ้นเปลีองทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ news/2022-07-06_totalup.pdf เภสัชกรรม 1 10/6/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-07-06_Xigduo-xr-101000-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/6/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-07-06_Xarator-40-mg (4).pdf เภสัชกรรม 1 1/6/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-07-06_Trajenta-5-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 21/6/2022

Total 1752 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 88 Next »