ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Edarbi-40-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Controloc-40-mgMadiplot-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 4/10/2022
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Dynasts-40-mgNormetec-540-mg.pdf เภสัชกรรม 1 6/10/2022
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Dexilant-30-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Celebrex-200-mgLyrica-75-mg.pdf เภสัชกรรม 1 1/10/2022
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Avodart-0.5-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 20/10/2022
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-11-03_Betmica-50-mgHarnal-ocas-0.4-mg.pdf เภสัชกรรม 1 30/6/2022
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ news/2022-11-03_Arcoxia-90-mg (3).pdf เภสัชกรรม 1 30/9/2022
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-29_Xarator-40-mg (7).pdf เภสัชกรรม 1 1/9/2022
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-29_Jardiance-10-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 2/9/2022
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ news/2022-09-02_payati11.pdf เภสัชกรรม 1 6/8/2022
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ news/2022-09-02_payati2 (2).pdf เภสัชกรรม 1 6/8/2022
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ news/2022-09-02_payati5.pdf เภสัชกรรม 1 16/8/2022
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาพยาธิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ news/2022-09-02_payati9 (2).pdf เภสัชกรรม 1 18/8/2022
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องบอุดหนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5รายการ news/2022-09-02_atrar.pdf เภสัชกรรม 1 5/8/2022
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Oseni-2515-mg (4).pdf เภสัชกรรม 1 23/8/2022
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Xarator-40-mg (6).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Nesina-25-mg (1).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Nebilet-5-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ news/2022-09-02_Madiplot-20-mgControloc-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 28/7/2022

Total 1752 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 88 Next »