ใบรับรองแพทย์ออนไลน์

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
Username
Password


* รหัสเข้าใช้งาน *
Username = รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
Password = วันเดือนปีเกิด ยกตัวอย่างเช่น
วันที่ 2 ธันวาคม 2540 รหัสคือ 02122540