แผนกส่งกำลังและบริการ


พ.ท.เจริญ กันทาเขียว
หน.แผนกส่งกำลังและบริการ


ร.ต.จำรัส อินมาสม
นายทหารพลาธิการ

ร.อ.(ญ)วไลศรี เบอร์พันธ์
นายทหารโภชนาการ

ร.ท.บุญธรรม ปัญญะโส
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ขนส่ง)
   

จ.ส.อ.สุทัศน์ ทิพย์สิริสกุล
นายสิบส่งกำลัง

จ.ส.อ.อุดม สัญใจ
นายสับซักรีด
 

จ.ส.อ.เดชา ศรีแสงโชติ
นายสิบทำลายเชื้อ
 

ส.อ.กมลศักดิ์ ไชยะ
เสมียนพลาธิการ

จ.ส.อ.อินสน ธรรมวุฒิ
พลสูทกรรม

จ.ส.อ.วิสิฏฐ์ วิริยะ
พลขับรถ

ส.อ.สุริยันต์ ปัญญาแหลม
พลขับรถ

ส.ต.พิชยา มุ่ยอิริิยะกุล
พลขับรถ

ส.อ.(ญ)รักษ์พร ธรรมสอน
เสมียนพลาธิการ

ส.ต.ประจักรกฤษ สายทิพย์
พลขับรถรถพยาบาล
 

ส.อ.ยุทธนา ตาหน่อแก้ว
ช่างไฟฟ้า-ประปา

จ.ส.ต.ณัฐพล แสงไทย
นายสิบซักรีด


นายบุญเยี่ยม ศรีเมือง
พนักงานไฟฟ้า-ประปา


นางสาวธนัชพร สาครเจริญ
พนักงานพัสดุ

นางนภัสนันท์ ศรีนำพล
เจ้าหน้าที่พลาธิการ

นางวไลภรณ์ คำน้อย
เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางสาวรุจิรา บรรจง
เจ้าหน้าที่พลาธิการ


นางสาวนุชจรีย์ จันทร์ทิ
เจ้าหน้าที่พลาธิการ


นางสมปาน ยาวิชัย
เจ้าหน้าที่ซักรีด

นายสุรเดช บุญก่อน
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

นายฉัตรบดินทร์ ขวาเมืองพาน
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ประปา

นางเพ็ญศิริ ศรีใจมา
เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางสาวชนนิกานต์ ดูเฉย
เจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์

นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ประปา

นายเจษฎา จันต๊ะวงค์
เจ้าหน้าที่ซักรีด

 

                                                          
                       งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)