แผนกส่งกำลังและบริการ


พ.ต.เจริญ กันทาเขียว
หน.แผนกส่งกำลังและบริการ


ร.ต.จำรัส อินมาสม
นายทหารพลาธิการ

ร.อ.(ญ)วไลศรี เบอร์พันธ์
นายทหารโภชนาการ

ร.ท.บุญธรรม ปัญญะโส
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ขนส่ง)

ร.ท.ทรงเดช กิตติรัตน์
นายทหารชำนาญการ
 
 

ร.ต.ธีระ วุฒธานุสร
นายทหารชำนาญการ
 

จ.ส.อ.สุทัศน์ ทิพย์สิริสกุล
นายสิบส่งกำลัง

จ.ส.อ.อุดม สัญใจ
นายสับซักรีด

สิบเอกกมลศักดิ์ ไชยะ
เสมียนพลาธิการ

จ่าสิบเอกอินสน ธรรมวุฒิ
พลสูทกรรม

สิบเอกวิสิฏฐ์ วิริยะ
พลขับรถ

จ.ส.อ.ธนวัชร์ กองใจ
ช่างไฟฟ้า-ประปา
 

สิบโท(ญ)รักษ์พร ธรรมสอน
เสมียนพลาธิการ
 

จ่าสิบตรีเดชา ศรีแสงโชติ
เสมียนส่งกำลัง

ส.อ.ยุทธนา ตาหน่อแก้ว
ช่างไฟฟ้า-ประปา

สิบเอกณัฐพล แสงไทย
นายสิบซักรีด


นายบุญเยี่ยม ศรีเมือง
พนักงานไฟฟ้า-ประปา


นางสาวธนัชพร สาครเจริญ
พนักงานพัสดุ

นางพรสวรรค์ ปินตา
เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางวไลภรณ์ คำน้อย
เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางสาวรุจิรา บรรจง
เจ้าหน้าที่พลาธิการ


นางสาวนุชจรีย์ จันทร์ทิ
เจ้าหน้าที่พลาธิการ


นางสมปาน ยาวิชัย
เจ้าหน้าที่ซักรีด

นายสุรเดช บุญก่อน
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง

นายฉัตรบดินทร์ ขวาเมืองพาน
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ประปา

นางสาวพรประภา จันทร์กาศ เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางเพ็ญศิริ ศรีใจมา
เจ้าหน้าที่สูทกรรม

นางณัฐสุดา ตุงคบุรี
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

                                                          
                       งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)