แผนกกายภาพบำบัด

 


ร.ท.ชยางกูร สายสมผล
ทันตแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

นางสาวชลลิชา ปุราเส
นักกายภาพบำบัด

นายฐาปากรณ์ เงินฝรั่ง
นักกายภาพบำบัด