แผนกพยาบาลพ.ท.(ญ)ศิริมาศ ปริญญา
หน.แผนกพยาบาล

พ.ต.(ญ)จินตนา การดี
พยาบาล

พ.ต.(ญ)นัยน์ มะส่าห์
พยาบาล

พ.ต.(ญ)ชณัฏฐ์รัตน์ ไชยอามิตร
พยาบาล


พ.ต.(ญ)ณัฐฐินันท์ ปัญญาธร
พยาบาลพ.ต.(ญ)กมลวรรณ เบญจกรณ์
พยาบาล

พ.ต.(ญ)จารุวรรณ ชมภูเขา
พยาบาลพ.ต.(ญ)ฐาปนี เงินผรั่ง
พยาบาล

ร.อ.(ญ)ขวัญฤทัย ศรีวงค์วรรณ์
พยาบาล


ร.อ.(ญ)ดั่งหทัย หาญนภา
พยาบาล

ร.อ.(ญ)ทิพวรรณ์ กาวิชัย
พยาบาล

ร.อ.(ญ)ชนานันท์ ทารัตน์
พยาบาล


ร.ต.(ญ)ปาลิตา เพชรขว้าง
พยาบาล


ร.ต.(ญ)ธัญญาวีร์ ยานะธรรม
พยาบาลวิชาชีพ

ร.ต.(ญ)จีรวรรณ ไชยา
พยาบาลวิชาชีพ

ร.ต.ชยากร จิณไชย
พยาบาลวิชาชีพ

ร.ต.(ญ)ภาวรินทร์ เชื้อสาร
พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ

จ.ส.อ.(ญ)จงดี กรุงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.(ญ)มัลลิกา อิ่นคำ
ผู้ช่วยพยาบาล


จ.ส.อ.(ญ)อภิญญา เชื้อสุวรรณ์
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.(ญ)สิริพร พวงจันทร์แดง
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.(ญ)เนตรนภา หวลโคกสูง
ผู้ช่วยพยาบาล
จ.ส.อ.(ญ)รัตนา เนตรสุวรรณ
ผู้ช่วยพยาบาล
จ.ส.อ.(ญ)จิราภรณ์ ธงภักดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล
จ.ส.อ.(ญ)นราวรรณ แสงไทย
ผู้ช่วยพยาบาล
จ.ส.ต.(ญ)จิรารัตน์ ภูพลผัน
ผู้ช่วยพยาบาล
จ.ส.อ.(ญ)ประภาพิศ ตาคำ
ผู้ช่วยพยาบาล
ส.อ.วิทวัส วงษา
นายสิบพยาบาล
ส.อ.(ญ)อารุณรัตน์ ยอดบุญธรรม
นายสิบพยาบาลส.อ.(ญ)อรนิภา ธรรมสุโข
ผู้ช่วยพยาบาลส.อ.อนุรักษ์ ใจมั่น
นายสิบพยาบาล


ส.อ.กุลนันท์ นวลจันทร์

นายสิบพยาบาล

ส.ท.(ญ)เมธิกา ทาแกง
ผู้ช่วยพยาบาล

ส.ท.(ญ)พิมพ์ณารา เกิดก้ำ
นายสิบพยาบาล


ส.ต.(ญ)ธัญลักษณ์ เหล็กชาย
นายสิบพยาบาล


ส.ต.(ญ)จริญญา ตั๋นเปี้ย
นายสิบพยาบาล


น.ส.จิรสุดา สุวรรณ
พนักงานช่วยการพยาบาลนายเอกชาติ คงไธสง
พนักงานช่วยการพยาบาล


พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวชลิดา พิจารณ์
ผู้ช่วยพยาบาล

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจเครือคำ
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายกิติพล สุใจบาล
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวจุฑามาส เดี่ยวตระกูล
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวณัฎฐณิชา สมฤทธิ์
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวปาลิตา พิชดี
พนักงานช่วยการพยาบาล

งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)