รายนามอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

 

 

ลำดับ

 

ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นพ.แสน    ศรีบุญ
2493-2494
 
2
นพ.ประวัติ   สหชลวิจารณ์
2494-2496
 
3
นพ.โสฬส   พูนชัย
2496-2498
 
4
นพ.เฉลิม   รอดสุวรรณ์
2498-2500
 
5
นพ.นิกร ปัญญายงค์
2500-2501
 
6
นพ.สมศาสตร์ รัตนศักดิ์
2501-2503
 
7
นพ.ประเทือง เพชรบุตร
2503-2506
 
8
นพ.วิเชียร สกลรักษ์
2506-2509
 
9
ร.อ.วีรชัย ฤาชา
2515-2517
 
10
ร.อ.มนตรี สุขกุล
2517-2517
 
11
ร.อ.บัณฑิต ธีราทร
2517-2518
 
12
ร.อ.ชลสินธุ์ สมบัติทวี
2518-2520
 
13
ร.อ.พิพัฒน์ ศรีน้อย
2520-2523
 
14
ร.อ.หญิงชนกพร กลิ่นโกศล
2523-2523
 
15
ร.อ.นพดล เพ็ญกิตติ
2523-2524
 
16
นพ.สถาพร จินารัตน์
2524-2525
 
17
นพ.สุรพงษ์ ชาวงษ์
2525-2527
 
18
ร.อ.วินิช ชิรวานิช
2527-2529
 
19
นพ.มาโนช หล่อตระกูล
2529-2530
 
20
ร.อ.คเชนทร์ นำศิริกุล
2530-2532
 
21
ร.อ.สกนธ์ อภินิเวช
2532-2534
 
22
พ.ท.นพพร  จุลละบุษปะ
2534-2537
 
23
พ.ท.เพียรวิทย์ ผลวิชา
2537-2538
 
24
พ.อ.ศุภอักษร สังประกุล
2538-2539
ผบ.จทบ.ช.ร.
25
พ.อ.ธนา สุรารักษ์
2539-2542
 
26
ร.อ.อัมรินทร์ เกรียงยะกุล
2542-2542
 
27
พ.อ.วุฒิไชย อิศระ
2542-2549
 
28
พ.อ.สุรัตน์ เปานิล
2549-2551
 
29
พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี
2552 - 2557
 
30
พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
2557- ปัจจุบัน