องค์กรแพทย์โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช


พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
ผ.อ.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช


พ.ต.สุขุม ส่งเสริม
นพ.ผอย.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


ร.ต.หญิงนิรชา อัตนวานิช
นพ.ผศก.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


ร.ต.หญิงอุปริมพร สุทธิวงศ์
นพ.ผตร.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


ร.ท.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชยกุล
ทันตแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)