แผนกธุุุรการกำลังพล


พ.ท.สิงห์คำ จิตตางกูร
น.เวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ น.ธุรการกำลังพล


จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ใจจูู
นายสิบธุรการ

ส.อ.ปิยะ ใจเงิน
นายสิบธุรการ

ส.อ.(ญ)มณีพันธ์ คล้ายยา
นายสิบธุรการพนักงานราชการ


นายศักดิ์ตินันท์ ตวงคำตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภักดิ์ ใจมอย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณิสรา เขื่อนศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 


งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล