แผนกสังคมสงเคราะห์


พ.อ.หญิงสายสุนีย์ เนตรสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ น.สังคมสงเคราะห์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


จ.ส.อ.สิทธา เครือวงศ์
นายสิบสังคมสงเคราะห์


นางชลิตตา เรือนงาม
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์