แผนกศัลยกรรม


พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
ผอ.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

พ.ท.หญิงศิริมาศ ปริญญา
พยาบาล

จ.ส.อ.หญิงจงดี กรุงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล