แผนกศัลยกรรม


พ.อ.กิติพันธิ์ เฮงสนั่นกูล
หน.ผศก.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายฯ

 

       
    พ.ต.หญิง ศิริมาส ปริญญา
          พยาบาลห้องผ่าตัด


จ.ส.อ.หญิง จงดี กรุงแสนเมือง
                  ผู้ช่วยพยาบาล