รังสีกรรม

 จ.ส.อ.สมเดช ตันติเกียรติเจริญ
นายสับรังสีกรรม

จ.ส.อ.ส่งเสริม อิ่นคำ
นายสิบรังสีกรรม

จ.ส.ต.เผด็จศักดิ์ ธรรมสอน
นายสิบรังสีกรรม