แผนกรังสีกรรม


ร.ต.บุญธรรม ปัญญะโส
หน.แผนกรังสีกรรม


จ.ส.อ.สมเดช ตันติเกียรติเจริญ
นายสับรังสีกรรม