แผนกรังสีกรรม


ร.ท.บุญธรรม ปัญญะโส
นชง.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


จ.ส.อ.สมเดช ตันติเกียรติเจริญ
นายสับรังสีกรรม