รังสีกรรม

 


ร.ต.หญิงนุชบา คำแสง
น.ทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ปฏิบัติงาน หน.รังสีกรรม รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


 

จ.ส.อ.ส่งเสริม อิ่นคำ
นายสิบรังสีกรรม

จ.ส.ต.เผด็จศักดิ์ ธรรมสอน
นายสิบรังสีกรรม