รังสีกรรม

 


ร.ท.บุญธรรม ปัญญโส
นชง.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

จ.ส.อ.สมเดช ตันติเกียรติเจริญ
นายสับรังสีกรรม

จ.ส.ต.เผด็จศักดิ์ ธรรมสอน
นายสิบรังสีกรรม