แผนกเภสัชกรรม


พ.ต.(ญ)อภิรดี การสมวรรณ์
หน.เภสัชกรรม

จ.ส.อ.จงอางศึก ใจมั่น
นายสิบเภสัชกรรม

จ.ส.อ.ณัฐสิทธิ์ ดอนลาว
นายสิบเภสัชกรรม

นายพันธกร เฉยเคารพ
เภสัชกร

นางสาวปรารถนา พลหาร
เภสัชกร
 


นายสุชน ตุงคบุรี
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นางสาวจุรีภร เมืองสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นางสาวกานต์กมล ไพรหิรัญ
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นางสาวช่อผกา ทาหอ
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นายชลวัชร์ พะโรศิลป์
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม             
     

                                                                               
งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)