แผนกเภสัชกรรม


พ.ต.หญิงรัตนากร เศรษฐกร
เภสัชกร

จ.ส.อ.จงอางศึก ใจมั่น
นายสิบเภสัชกรรม

จ.ส.ต.ณัฐสิทธุ์ ดอนลาว
นายสิบเภสัชกรรม
 

นายพันธกร เฉยเคารพ
เภสัชกร

นางปานทอง ปัญญะโส
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม


นายสุชน ตุงคบุรี
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นางสาวจุรีภร เมืองสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นางสาวรัตนวรรณ หมั่นดี
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

นายโพธิวงศ์ ภิรมย์พันธ์
เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม             
     

                                                                               
งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)