แผนกพยาธิวิทยา


ร.ต.หญิงดวงเพชร สุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่ น.เทคนิคการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช


นางวรรณภา พันธ์ประยูร
พนักงานเทคนิคชั้น ๔


นางสาวธัญชนก พรหมเสน
พนักงานเทคนิคชั้น ๔

 

จ.ส.อ.วิเชียร กรุงแสนเมือง
นายสิบพยาธิวิทยา

จ.ส.อ.สุวิน พรหมมะ
นายสิบพยาธิวิทยา

จ.ส.อ.ภานุวัฒน์ ศรีวิชัย
นายสิบพยาธิวิทยา


นางสาวมนสิชา พิมทอง
พนักงานเทคนิคชั้น ๓เจ้าหน้าที่พยาธิวิทยา

                                            
      

              งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
                    เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
                                                                                      E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)