แผนกหอผู้ป่วยนอก

 


พ.ต.หญิงนัยน์ มะส่าห์
หน.หอผู้ป่วยนอก


พ.ต.หญิงณัฐฐินันท์ ปัญญาธร
พยาบาล


จ.ส.อ.หญิงอภิญญา เชื้อสุวรรณ์
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงจงดี กรุงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงเนตรนภา หวลโคกสูง
ผู้ช่วยพยาบาล

ส.อ.หญิงเทวิกา สมราช
ผู้ช่วยพยาบาล

ส.อ.หญิงอรณิภา ธรรมสุโข
ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวธาดารัตน์ คุณหลัก
ประชาสัมพันธ์

นายกำธร วงค์ใจ
พนักงานช่วยการพยาบาล


นายธวัชชัย ก๋องวงศ์
พลเปล

นายภูเบศวร์ สุทธนู
พลเปล