การเงิน รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช

ร.อ.ณัฐพงษ์ ขันดอกไม้
น.การเงิน
จ.ส.อ.มาโนช ปันเครือ
เสมียนการเงินส.อ.ณัฐชัย เสนาป่า
เสมียนการเงิน
นางธนียา คำนวน
พนักงานการเงิน
นางสาวพัชรี อุตมา
พนักงานการเงิน
นางสาวนภาพร จินะแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวณิชาภัทร ไชยากัน
เจ้าหน้าที่การเงิน