แผนกห้องฉุกเฉิน(ER)พ.ต.หญิงผกามาศ นันทชัย
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ห้องฉุกเฉิน

 

ร.อ.หญิงดั่งหทัย หาญนภา
พยาบาล

ร.อ.หญิงทิพย์วรรณ กาวิชัย
พยาบาล
 


จ.ส.อ.หญิงสิริพร พวงจันทร์แดง
ผู้ช่วยพยาบาล


จ.ส.อ.หญิงอภิญญา เชื่อสุวรรณ์
ผู้ช่วยพยาบาล

จ.ส.อ.หญิงจิราภรณ์ ธงภักดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล

ส.อ.ประภาพิศ คำตา
ผู้ช่วยพยาบาล
ส.อ.อนุรักษ์ ใจมั่น
ผู้ช่วยพยาบาล


ส.อ.วิทวัส วงษา
ผู้ช่วยพยาบาล


นางสาวชลิดา พิจารณ์
ผู้ช่วยพยาบาล

นางเสาวลักษณ์ แปงกลาง
พนักงานช่วยการพยาบาล
 

 

 

 

 

 

 

งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)